Objednejte si eRecept z pohodlí vašeho domova. Naše služba Gynlink je k dispozici 24 hodin denně. Do hodiny máte recept ve vaší e-mailové schránce.

Objednejte si eRecept z pohodlí vašeho domova do 24 hodin. Více zde.

Obecné informace o COVID-19 pro těhotné klientky

 decoding

Vážené klientky, 

připravili jsme si pro vás jedinečnou slevovou akci na vakcínu Gardasil 9, která slouží jako prevence proti viru HPV. Akce platí do konce dubna.

Více se dozvíte na našem webu.

Tento materiál vznikl překladem, zkrácením a doplněním materiálu RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists).

Epidemiologická situace

 • Situace se rychle mění a přesnější informace získáte z jiných zdrojů.
 • Zdravé těhotné ženy nejsou k nakažení virem náchylnější než běžná populace.
 • Zvýšené opatrnosti je nutno dbát u žen s dalšími chorobami (cukrovka, rakovinné onemocnění, oslabená imunita, chronické postižení plic apod.).
 • Je pravděpodobné, že existují jedinci bez příznaků, kteří mohou virus přenášet.
 • Nebylo dosud zaznamenáno žádné mateřské úmrtí v souvislosti s COVID-19.

Přenos viru

 • Virus se šíří z člověka na člověka kapénkami a pravděpodobně přes kontaminované povrchy.
 • Podle dosavadních údajů se virus pravděpodobně nepřenáší z matky na plod v děloze (dokumentován byl jen jeden případ v Číně), nákaza novorozence je ale možná po porodu v důsledku blízkého kontaktu rodičky a novorozence.
 • Přenos přes tekutiny porodních cest (pochvy) nebyl prokázán.

Vliv na těhotnou ženu/rodičku

 • Průběh onemocnění u těhotných bývá lehký, svým průběhem většinou připomíná běžné nachlazení. Dalšími symptomy jsou kašel, dušnost a horečka.
 • Nejtěžší příznaky, jako jsou zánět plic a hypoxie (nedostatek kyslíku), jsou přítomné hlavně u starších lidí, lidí s postižením imunity a s chronickými nemocemi jako jsou cukrovka, rakovinné onemocnění a chronické postižení plic.
 • Zatím byl popsán pouze jeden případ těžkého onemocnění rodičky ve 30. týdnu těhotenství, který vyžadoval mechanickou ventilaci plic. Po porodu se pacientka uzdravila.

Vliv na plod

 • Nejsou k dispozici žádné údaje o zvýšeném riziku potratu. Nejsou ani žádné jiné údaje o zvýšeném riziku vrozených vad.
 • Na druhé straně, virová onemocnění obecně mohou riziko těchto komplikací zvyšovat, je nutné se tedy chránit stejně jako před jiným virovým, např. chřipkovým, onemocněním.
 • Zkušenosti s viry MERS a SARS (které jsou příbuzné s koronavirem) neprokázaly souvislosti s vyšším rizikem prvo a druhotrimestrálního potratu. 

Obecné poučení

Obecné poučení pro těhotné ženy, které měly kontakt s COVID-19 anebo mají příznaky onemocnění COVID-19.

 • Platí obecná pravidla jako pro ostatní osoby – viz informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Pacientky by měly kontaktovat 112, kde jim budou podány další informace.
 • Pacientky by neměly automaticky chodit přímo do zdravotnického zařízení, ke svému praktickému lékaři nebo registrujícímu gynekologovi.
 • Ženy, které se vrátily ze zahraničních rizikových oblastí, by měly kontaktovat 112.

Karanténa

 • Ženy, kterým byla nařízena karanténa, musí zůstat doma a musí omezit kontakt s dalšími osobami po dobu 14 dnů.
 • Doporučuje se:
  • větrat otevřenými okny,
  • nepouštět návštěvy,
  • nepoužívat veřejnou dopravu v případě nutnosti návštěvy zdravotnického zařízení,
  • zařídit si dodávky základních potřeb cestou přátel nebo rodinných příslušníků, ale požádat je, aby nechali nákup přede dveřmi,
  • ženy by měly kontaktovat ambulanci, kde navštěvují těhotenskou poradnu a dohodnout se na další návštěvě po ukončení karantény,
  • pokud musí těhotná žena absolvovat vyšetření, které je urgentní, musí předem informovat příslušné zdravotnické zařízení a dopravit se do něj ideálně vlastním dopravním prostředkem,
  • zdravotnické zařízení musí přijmout preventivní opatření k zajištění bezpečné konzultace – ochranné pomůcky, izolace.

Možnosti stanovení diagnózy

Diagnostické metody se rychle vyvíjí a aktuální informace získáte z jiných zdrojů.

Jste-li v karanténě nebo máte respirační onemocnění, zavolejte nám prosím předem, než k nám přijdete k vyšetření, a informujte nás o této skutečnosti. Lékař následně vyhodnotí, zda je vyšetření v tuto chvíli nutné, nebo je třeba vás přeobjednat na jiný termín, event. máte-li vyhledat lékařské ošetření na jiném pracovišti.

V současné době neexistují originální česká doporučení pro těhotné ženy s podezřením na COVID-19 nebo potvrzeným onemocněním.  Tento materiál vznikl překladem, zkrácením a doplněním  materiálu RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists), který byl publikován 9. 3. 2020. Tento a další dokumenty v originálním znění jsou umístěny na stránkách odborné společnosti www.perinatologie.eu.

Doporučení pro zdravotnická zařízení

Níže se dočtete doporučení pro zdravotnická zařízení poskytující péči ženám s podezřením na COVID-19. Tyto rady se týkají hlavně péče v II. a III. trimestru.

Ženy s potvrzeným COVID-19 nebo silným podezřením, jejichž stav vyžaduje nemocniční péči:

 • Dopravit se vlastním dopravním prostředkem, a pokud toto není možné, pak je nutné uvědomit posádku sanitního vozu o riziku nákazy COVID-19.
 • Uvědomit příslušné zdravotnické zařízení před příjezdem do nemocnice a znovu po vstupu do areálu nemocnice.
 • Pacientka dostává při vstupu do zdravotnického zařízení standardní chirurgickou masku.
 • Personál musí být vybaven ochrannými prostředky, zejména maskou typu FFP3.
 • Maska musí zůstat na obličeji, dokud není žena umístěna v izolaci.
 • Těhotná žena by měla být přemístěna rychle na izolační pokoj, v ideálním případě s podtlakem.
 • Přítomnost personálu je nutné omezit na absolutní nutné minimum.
 • Z místnosti je vhodné odstranit vše zbytné k usnadnění desinfekce povrchů.
 • Všechny povrchy musí být následně ošetřeny podle hygienického řádu zařízení.

Ženy s nepotvrzeným onemocněním COVID-19, ale s příznaky možné choroby

 • Zdravotnická zařízení by měly mít zřízené místo prvního kontaktu, kde bude provedeno třídění pacientek, ideálně při vstupu do objektu ještě před vstupem do čekárny.
 • I v případech, kdy porodnická situace vyžaduje akutní nebo urgentní řešení, musí personál nejprve uplatnit opatření k vlastní ochraně a to i přes možnost případného zdržení poskytnutí akutní péče rodičce či plodu.

Rutinní návštěvy v těhotenské poradně žen s podezřením nebo potvrzeným COVID-19

 • Rutinní návštěvy v poradně, které je možné odložit (např. screening vrozených vad, OGTT, ultrazvukové vyšetření apod.) mají být odloženy na období po karanténě.
 • O návštěvách v poradně pro rizikové gravidity musí rozhodnout specialista.
 • Pokud vyšetření nelze odložit, musí být péče poskytnuta v prostředí, které je na to připraveno, tzn. vybaveno ochrannými pomůckami a možností těhotnou izolovat.
 • Vyšetření by mělo proběhnout ideálně na konci pracovní doby.

Neplánované nebo urgentní návštěvy v těhotenské poradně

 • Rodička má kontaktovat zdravotnické zařízení předem.
 • Zdravotnické zařízení má zajistit triage při vstupu a pacientku izolovat.
 • Je nutné používat ochranné pomůcky.
 • Další vyšetření a péče probíhá standardně.

Ženy, u kterých se objeví symptomy nemoci v průběhu hospitalizace

 • Inkubační doba je 2–14 dnů (nejčastěji 5–6 dnů).
 • Každé pracoviště musí zajistit poučení personálu o příznacích choroby a musí být kladen důraz na rychlou identifikaci rodiček s možnou nákazou COVID-19. 

Péče v době porodu

 • Ženy musí porodnici předem informovat a do porodnice se ideálně vypravit až v aktivní fázi porodu (tzn. s pravidelnými stahy).
 • Péče se zásadně neliší od běžných postupů.
 • Je vhodné monitorovat plod kontinuálně (zkušenosti z Číny, kdy část novorozenců měla zhoršenou poporodní adaptaci).
 • Porod má probíhat na izolačním pokoji.
 • Personál porodnice (porodní asistentky, lékaři, anesteziologický tým, další ošetřující personál) musí být informován o přítomnosti ženy s COVID-19.
 • Počet personálu má být minimalizován na nezbytné minimum.
 • Vedle běžného sledování rodičky je navíc doporučeno měření saturace v hodinových intervalech (má být nad 94 %).
 • Onemocnění COVID-19 neovlivňuje způsob vedení porodu s výjimkou závažného postižení funkce plic.
 • Při užití Entonoxu musí být použit filtr, který zabrání přenosu viru (s póry menšími než 0,05 um).

Akutní císařský řez

 • I přes možné zdržení, je nutné správné použití ochranných pomůcek personálem.
 • Personál má být vytrénován v používání ochranných pomůcek.
 • Počet personálu má být omezen na minimum.
 • Odložené přerušení pupečníku je možné.
 • Akutní výkony by měly být provedeny na vyčleněném operačním sále.

Plánovaný císařský řez

 • Je vhodné zvážit možnost odložení operace na dobu po ukončení karantény.
 • Preferovat svodnou anestezii před celkovou.
 • Plánované výkony mají být provedeny na konci operačního programu.

Péče po porodu

 • Zatím neexistují žádná doporučení pro poskytování speciální neonatologické péče.
 • Všichni novorozenci rodiček s potvrzeným COVID-19 nebo podezřením na něj mají být na onemocnění testováni.
 • Nedoporučuje se izolovat novorozence a rodičku po porodu. Doporučení z Číny zní opačně a je doporučena izolace novorozence po dobu 14 dnů. Musí být zváženy rizika a důsledky takového postupu – separace, vliv na kojení apod.
 • Všichni novorozenci narození rodičkám s COVID-19 mají být monitorování a po propuštění mají být dál sledování.

Výživa novorozence

 • Při testování vzorků mateřského mléka (v Číně u 6 případů) nebyla potvrzena přítomnost viru. Největším rizikem u kojení tak je blízkost novorozence a matky a možná nákaza kapénkami. Výhody kojení ale patrně převažují nad izolací novorozence.
 • Při péči o dítě a kojení je vhodné používat tyto zásady:
  • hygiena rukou před dotýkáním se dítěte,
  • nosit masku,
  • v případě odsávání mateřského mléka požádat zdravou osobu o pomoc s podáním odstříkaného mléka novorozenci.

Informace o nemoci COVID-19 a o epidemiologické situaci se často aktualizují a v době, kdy čtete tento dokument, mohou být k dispozici již nové poznatky.

11. 3. 2020

Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.

vedoucí perinatologického centra

přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky

Fakultní nemocnice Ostrava

Zdroj: rcog.org.uk

 decoding decoding decoding decoding decoding
Máme smlouvu s
 decoding
 decoding
 decoding
 decoding
 decoding
 decoding
 decoding

Objednávejte se, prosím, výhradně přes náš online servis. Pro další informace volejte nebo pište:

+420 266 010 292