eRecept na antikoncepci z pohodlí vašeho domova. Naše služba Gynlink je k dispozici 24 hodin denně. Do hodiny máte recept ve vaší e-mailové schránce.

Objednejte si eRecept z pohodlí vašeho domova do 24 hodin. Více zde.

Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních a citlivých údajů

dle Zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v aktuálním znění (dále jen „Zákon“)

Článek 1.

Pojmy

1.1. Cliniclink s.r.o., IČ: 241 50 452, se sídlem Praha 4, Kunratice, Pod Javory 1422/30, PSČ 148 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183291 (dále jen „Zpracovatel“) je provozovatelem serveru Gynlink s URL adresou www.gynlink.cz (dále jen „Server“).

1.2. Gynclin, s.r.o., IČ: 242 34 559, se sídlem Praha, Lovosická 440/40, PSČ 190 00, vedená u rejstříkového soudu v Praze oddíl C vložka 200999 (dále jen „Správce“) je nestátním zdravotním zařízením – v oboru všeobecné lékařství, gynekologie a porodnictví. Zpracovatel provozuje Server pro Správce a v souladu s jeho pokyny.

1.3. Správce poskytuje služby, v rámci kterých je umožňováno uživatelům vkládat na Server textové, obrazové a zvukové informace (dále jen „Data či údaje“). Služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat. Při používání jednotlivých služeb a produktů může Server využívat nabízených služeb propojených serverů.

1.4. Uživatel (taktéž jako „Subjekt údajů“ ). Uživatelem je každá osoba, která Server používá, bez ohledu na rozhraní. Každá osoba, která chce využívat služby Gynlink se zaregistruje, a to způsobem určeným Serverem.

1.5. Osobní údaj. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze Subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

1.6. Zpracování osobních údajů, Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které Správce nebo Zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

1.7. Citlivým údajem je takový osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci Subjektu údajů. V souvislosti s užíváním služby Gynlink se bude jednat zejména o informace o zdravotním stavu.

1.8. Klient je uživatel, který je současně registrován u Správce jako jeho klient.

1.9. Služby Gynlink. Gynlink je služba, v rámci které jsou poskytovány obecné informace z oboru gynekologie, dále služba v rámci které je provozována tzv. nepřímá ordinace ze strany Správce.

Článek 2.

Účel zpracování citlivých a osobních údajů

2.1. Účelem zpracování citlivých a osobních údajů je shromáždění takových údajů, aby mohly být tyto údaje dalším podkladem pro poskytování zdravotní péče klientům.

2.2. Účelem zpracování citlivých a osobních údajů je shromáždění takových údajů, aby mohly být řádně poskytnuty obecné informace z oblasti zdravotnictví, a to zejména z oblasti gynekologie, včetně nezávislých hodnocení a obecných doporučení a k řádnému poskytování služeb Gynlink.

2.3. Během zpracování budou mít k citlivým a osobním údajům přístup pouze zaměstnanci Správce a Zpracovatele.

2.4. Účelem pro zpracování citlivých a osobních údajů jsou také statistické a výzkumné účely Správce.

2.5. Zpracované údaje budou dále sloužit ke komunikaci s uživatelem či klientem o službách poskytovaných Správcem.

2.6. Zpracovatel a Správce jsou oprávněni shromažďovat poskytnuté údaje pouze ke stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

Článek 3.

Prostředky a způsob zpracování osobních a citlivých údajů

3.1. Osobní a citlivé údaje jsou uloženy na serverovém úložišti a proti ztrátě zabezpečeny dvojitým zálohováním minimálně jednou denně. V průběhu komunikace s internetovým prohlížečem uživatele a klienta jsou údaje chráněny při přenosu pomocí šifrování.

Článek 4.

Doba udělení souhlasu a možnost odvolání souhlasu

4.1. Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů je udělován Správci a Zpracovateli na dobu neurčitou.

4.2. Ten, kdo poskytne souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů, může tento souhlas kdykoliv odvolat. V takovém případě provede Správce likvidaci těchto osobních údajů, pokud není povinen je uchovávat na základě zákonných ustanovení. Subjekt je oprávněn dle § 12 Zákona vyžádat si od Správce informace, jaké osobní údaje o něm Správce zpracovává.

Článek 5.

Práva uživatele a pacienta při udělení souhlasu se zpracováním osobních a citlivých údajů

5.1. Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a dále subjektům, které pro Správce provádějí zpracování dle smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 Zákona.

5.2. Každý Subjekt údajů (uživatel, klient), který zjistí, nebo se domnívá, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce nebo Zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby Správce nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, Správce nebo Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správce nebo Zpracovatel žádosti Subjektu údajů podle odstavce 1, má Subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjekt údajů je oprávněn obrátit se se svým podnětem na Úřad přímo.

5.3. Pokud by vznikla v důsledku zpracování osobních údajů Subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (občanský zákoník).

Článek 6.

Povinnosti Správce (a taktéž Zpracovatele) při zpracování osobních a citlivých údajů

6.1. Správce je při shromažďování osobních údajů povinen Subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li Subjektu údajů tyto informace již známy. Správce musí Subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům a právu na opravu osobních údajů.

6.2. Dojde-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených Zákonem u Správce nebo u Zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

6.3. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti Subjektu údajů podle odstavce 6. 2. a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Článek 7.

Kdy souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů není vyžadován

7.1. Souhlas se zpracováním není třeba v případě, že

  • je to nezbytné v zájmu zachování života nebo zdraví subjektu údajů nebo jiné osoby nebo odvrácení bezprostředního závažného nebezpečí hrozícího jejich majetku, pokud není možno jeho souhlas získat zejména z důvodů fyzické, duševní či právní nezpůsobilosti, v případě, že je nezvěstný nebo z jiných podobných důvodů. Správce musí ukončit zpracování údajů, jakmile pominou uvedené důvody, a údaje musí zlikvidovat, ledaže by subjekt údajů dal k dalšímu zpracování souhlas,
  • se jedná o zpracování při zajišťování zdravotní péče, ochrany veřejného zdraví, zdravotního pojištění a výkon státní správy v oblasti zdravotnictví podle zvláštního Zákona nebo se jedná o posuzování zdravotního stavu v jiných případech stanovených zvláštním Zákonem,
  • je zpracování nezbytné pro dodržení povinností a práv správce odpovědného za zpracování v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti, stanovené zvláštním Zákonem,
  • jde o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboženské nebo odborové cíle, prováděné v rámci oprávněné činnosti občanského sdružení, nadace nebo jiné právnické osoby nevýdělečné povahy (dále jen „sdružení“), a které se týká pouze členů sdružení nebo osob, se kterými je sdružení v opakujícím se kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností sdružení, a osobní údaje nejsou zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů,
  • se jedná o údaje podle zvláštního Zákona nezbytné pro provádění nemocenského pojištění, důchodového pojištění (zabezpečení), úrazového pojištění, státní sociální podpory a dalších státních sociálních dávek, sociálních služeb, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi, a sociálně-právní ochrany dětí, a při zajištění ochrany těchto údajů v souladu se Zákonem,
  • se zpracování týká osobních údajů zveřejněných subjektem údajů,
  • je zpracování nezbytné pro zajištění a uplatnění právních nároků,
  • jsou zpracovány výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního Zákona,
  • se jedná o zpracování podle zvláštních Zákonů při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů a pátrání po osobách, nebo
  • se jedná o zpracování při zajišťování zdravotní péče, ochrany veřejného zdraví, zdravotního pojištění a výkon státní správy v oblasti zdravotnictví podle zvláštního zákona nebo se jedná o posuzování zdravotního stavu v jiných případech stanovených zvláštním zákonem.

Článek 8.

Přístup subjektu údajů k informacím

8.1. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, příjemci, případně kategoriích příjemců.

8.2. Správce i Zpracovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.3. Povinnost Správce poskytnout informace subjektu údajů může za správce plnit zpracovatel.

Článek 9.

Udělení souhlasu

9.1. Subjekt údajů uděluje v souladu se Zákonem výše specifikovanému Správci výslovný souhlas ke zpracování svých osobních a citlivých údajů.

9.2. Souhlas se zpracováním poskytuje Subjekt údajů Správci na celé období zpracování, tzn. po celou dobu dle odstavce 4.1. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

9.3. Souhlas dle odstavce 9.1. je udělen tak, že Subjekt údajů zaškrtne příslušné pole internetového formuláře s názvem „Přečetla jsem a souhlasím s dokumentem Ochrana osobních údajů“.

Objednávejte se, prosím, výhradně přes náš online servis.

+420 266 010 292